You are here

Pinyin Chart

Yoyo Chinese Pinyin Chart
Complete with audio demonstrations and video explanations for English speakers
All pinyin syllables have audio demonstrations available.
Video explanations are available for initials, finals, and pinyin denoted with an asterisk (*).
no initial
b
p
m
f
d
t
n
l
g
k
h*
j*
q*
x*
z*
c*
s
zh*
ch*
sh*
r*
"i" as a filler*
zi*
ci*
si*
zhi*
chi*
shi*
ri*
a*
a
ba
pa
ma
fa
da
ta
na
la
ga
ka
ha
za
ca
sa
zha
cha
sha
ai*
ai
bai
pai
mai
dai
tai
nai
lai
gai
kai
hai
zai
cai
sai
zhai
chai
shai
an*
an
ban
pan
man
fan
dan
tan
nan
lan
gan
kan
han
zan
can
san
zhan
chan
shan
ran
ang*
ang
bang
pang
mang
fang
dang
tang
nang
lang
gang
kang
hang
zang
cang
sang
zhang
chang
shang
rang
ao*
ao
bao
pao
mao
dao
tao
nao
lao
gao
kao
hao
zao
cao
sao
zhao
chao
shao
rao
e*
e
me
de
te
ne
le
ge
ke
he
ze
ce
se
zhe
che
she
re
ei*
ei
bei
pei
mei
fei
dei
nei
lei
gei
hei
zei
zhei
shei
en*
en
ben
pen
men
fen
nen
gen
ken
hen
zen
cen
sen
zhen
chen
shen
ren*
eng*
eng
beng
peng
meng
feng
deng
teng
neng
leng
geng
keng
heng
zeng
ceng
seng
zheng
cheng
sheng
reng
er*
er
i*
yi
bi
pi
mi
di
ti
ni
li
ji
qi
xi
ia*
ya*
dia
lia
jia
qia
xia
ian*
yan*
bian
pian
mian
dian
tian
nian
lian
jian
qian
xian
iang*
yang*
niang
liang
jiang
qiang
xiang
iao*
yao*
biao
piao
miao
diao
tiao
niao
liao
jiao
qiao
xiao
ie*
ye*
bie
pie
mie
die
tie
nie
lie
jie
qie
xie
in*
yin*
bin
pin
min
nin
lin
jin
qin
xin
ing*
ying*
bing
ping
ming
ding
ting
ning
ling
jing
qing
xing
iong*
yong*
jiong
qiong
xiong
iou*
you*
miu
diu
niu
liu
jiu
qiu
xiu
o*
o
bo*
po*
mo*
fo*
ong*
dong
tong
nong
long
gong
kong
hong
zong
cong
song
zhong
chong
rong
ou*
ou
pou
mou
fou
dou
tou
lou
gou
kou
hou
zou
cou
sou
zhou
chou
shou
rou
u*
wu*
bu
pu
mu
fu
du
tu
nu
lu
gu
ku
hu
zu
cu
su
zhu
chu
shu
ru
ua*
wa*
gua
kua
hua
zhua
shua
uai*
wai*
guai
kuai
huai
zhuai
chuai
shuai
uan*
wan*
duan
tuan
nuan
luan
guan
kuan
huan
zuan
cuan
suan
zhuan
chuan
shuan
ruan
uang*
wang*
guang
kuang
huang
zhuang
chuang
shuang
uei*
wei*
dui
tui
gui
kui
hui
zui
cui
sui
zhui
chui
shui
rui
uen*
wen*
dun
tun
lun
gun
kun
hun
zun
cun
sun
zhun
chun
shun
run
ueng*
weng*
uo*
wo*
duo
tuo
nuo
luo
guo
kuo
huo
zuo
cuo
suo
zhuo
chuo
shuo
ruo
ü*
yu*
ju*
qu*
xu*
üan*
yuan*
juan*
quan*
xuan*
üe*
yue*
nüe
lüe
jue*
que*
xue*
ün*
yun*
jun*
qun*
xun*